வாசியோகத்தைப் பற்றிய வினா விடைப்பகுதி |1 முதல் 30 வரை

18 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள், தங்களின் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களுடன் நேரில் அழைத்து வந்து அவர்களுடன் சேர்ந்தே பயிற்சி செய்ய உறுதிமொழி அளித்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் வாசியோகத்தைப் பற்றிய வினா விடைப்பகுதி   ஸ்ரீ வில்வம் யோகாமையம் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது? ஸ்ரீ வில்வம் …

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று