‎ஏட்டுக்கல்வி எதை உயிராய் உணர்த்துகிறது?

மனிதனின் பிறப்பை முழுமையாக ஒவ்வொருவருக்கும் உணர்த்தும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் வணக்கம்சிவகுரு ‎ஏட்டுக்கல்வி எதை உயிராய் உணர்த்துகிறது? ‎எட்டுக்கல்வியில் பெற்றது உணர்ந்தது விளைந்தும் வீடுவந்து சேராததே. ‎சிவசித்தவாசியை விதிமுறை தவறாமல் பின்பற்றும்போது சிவசித்தனின் இடமாய் இரண்டில் ஒன்றாய் என்றும் தொடரும் மகாபாக்யம் பெற்ற ஆன்மா ஒருவருக்கு …

Continue reading

சீவன் இல்லா வித்து மாறி சீவனாகி விளை நிலத்தில் பொழிந்த வித்தில் உருவான வாரீசு

கழிவுகளின் முக்கியத்துவத்தை உனக்கு உணர்த்தும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் வணக்கம்சிவகுரு … ‎ஏழுஏழு ஜென்மங்களுக்கு செல்வம் இருக்கு , ‎நோயற்றசெல்வம் இல்லையே . ‎பேர்சொல்ல நல்வாரீசுகள் இல்லையே .. ‎உயிர்கொடுத்து ‎உயிரைஉணர்த்திய ‎சிவசித்தன் உயிராய் படைத்த ஒலிநாடாவின் பேச்சை கேட்டு பதிந்த பதிவே . ‎சிவசித்தவாசியால் எங்கும் எவருமே தீர்க்க முடியாத பிணிகள் …

Continue reading

‎சிவசித்தன் ஒருவனே என் அகத்தில் என்றும் மாறா ஒரே இறைவன்

ஏளனம் செய்தவர் முன் ஏற்றம் பெற்று வாழச் செய்யும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம்‎ வணக்கம்சிவகுரு ‎நல்லசாவா ?இழுக்காமல் ,கிடக்காமல் ‎இழுபறியில்லாமல் போனார்களா? ‎கிராமத்தில் கேட்பதே கேத வீட்டில் இதைத்தான் . ‎எப்படிப்பிறந்தான் ? எப்படிவாழ்ந்தான் ? என்பதைவிட ‎எப்படி இறந்தான் என்பதைத்தான் எண்ணிப்பார்க்க வேண்டும்… .. . ‎கோடீஸ்வரனாக பிறந்து …

Continue reading

‎அன்பை உணர்வது தாய்மையின் உருவிலே

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகப்பயிற்சியில் விதிமுறைகளை மீறினால், வாசி உன்னை முதலில் கண்டிக்கும் பிறகு தண்டிக்கும் என்பதுதான் உண்மை வணக்கம்சிவகுரு ‎அன்புக்கு ஒன்று ‎ஆஸ்திக்கு ஒன்று . ‎அன்பை உணர்வது தாய்மையின் உருவிலே ‎தாய்மையைக்கு நிகர் ‎தாய்மையே ‎கருவறையில் உருவாகும் கருவுக்கு அன்பை உணர்த்துவது தாயின் உருவிலான பெண்மையே தாரமாய் அன்பை தாராளமாய் …

Continue reading