சிவசித்தனின் பக்தர் |திரு.K.பிச்சைகனி|002

பயிற்சிகள் முடித்த பின்னர் 3 நிமிடம் கழித்த பின்னரே மீண்டும் 50 மில்லி நீர் மட்டுமே பருகிட வேண்டும்.

Continue reading

சிவசித்தனின் பக்தர் |திரு.K.பிச்சைகனி|001

வாசியோகப் பயிற்சிகள் செய்யத் தொடங்கும் முன்பு 50 மில்லி நீர் பருகிவிட்டு பயிற்சிகள் செய்யவும். இடை இடையே நீர் பருகுவது கூடாது.  

Continue reading