அனைத்தையும் விட்டுவிடு:002

இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழச் செய்யும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் அனைத்தையும் விட்டுவிடு:002   “அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு என்று நான் சொல்லும் போது, உனக்குள் ஒரு தயக்கம் வரும். ஆனால் நீ இதை இதுவரை முறையாக கடைபிடித்தும் உனக்குள் இருக்கும் நோய் துன்பங்கள் …

Continue reading

அனைத்தையும் விட்டுவிடு:001

அதிசயத்தின் அற்புதத்தை அறியச் செய்யும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் அனைத்தையும் விட்டுவிடு:001 ” நீ வாசிதேகத்தின் மூலம் மனிதப்படைப்பின் பேராற்றலையும் இறையுணர்வுவையும் உணர அனைத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும்.”                     …

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று