யார் அறுசுவை உணவு (6 Flavours of Food) கேட்பது? சிவசித்தன் கூற்று

சிவசித்தன் கூற்று 09.06.2017 1.#அறுசுவை உணவை #உள்ளுறுப்புகள் கேட்கிறதா? உடல் #மனக்கழிவான எண்ணம் கேட்கிறதா? உணவால் உறுப்பை #அழிக்காதே. Did your internal organ ask you to experience 6 types of tastes ? or your thoughts from …

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று