ஒழுக்கம் பற்றி சிவகுரு கூறுவது l Sivaguru words on Discipline

“மானிடா உன் #உடம்பை மதிப்பேன். பணத்தை மதிக்கமாட்டேன். பணம் இருக்கலாம், #உடல்நலம் இருக்கிறதா?” – சிவசித்தன்                                     …

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று