சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 05

சிவகுரு சிவசித்தனின் குறள்  வாசியும் உணவும் இவ்விரண்டும் குருவின்  வாசி தரும் ஒழுக்கம் சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 05 29 மனிதன் கழிவுகளோடு இருப்பதால், அவனால்‪ உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது 30 அவன் தன்னைப் போன்ற கழிவுடல் கொண்டோர், …

Continue reading

சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 04

தவறான உணவு (நேர) பழக்கம் ஒழுக்கத்திற்கான முன்னேற்றத்திற்குப் பெரும் தடையாகும். எனவே, முறைகேடான உணவு உண்ணும் “பாவச் செயலை” செய்யக் கூடாது சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 04 22 சிவகுரு சிவசித்தன் வாசியோக பயிற்சியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் விதிமுறைகளை, …

Continue reading

சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 03

உணவு நேரம் குறித்து சிவகுருவின் சரியான வழிகாட்டுதல் இருந்தும், நேரம் தவறி உணவு உண்டு, அதனால் உண்டாகும் உடல் பிரச்னைக்கு நீ சிவகுருவிடம் தீர்வு கேட்பது, தொலைபேசியில் நேரம் காலமின்றி தொடர்பில் வந்து சிவகுருவை தொந்தரவு செய்வதும், நம் அருள் கடாட்சத்திற்கும் …

Continue reading

சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட செயல்களை ஆராய்ந்தால் அழிவு நிச்சயம் 02

தினமும் மூன்று வேளை உணவும், வாசியோகப் பயிற்சியும் ஒரு வருடம் தொடர்ச்சியாக செய்தால் உன் உடலில் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறி உன் அணுக்கள் புத்துணர்வு அடையும். அதில் தவறு செய்தால் சிவகுரு கூறும் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறி பாவம் செய்கிறாய் சிவசித்தனின் தனிப்பட்ட …

Continue reading