ஒழுக்கம் பற்றி சிவகுரு கூறுவது l Sivaguru words on Discipline

 1. “மானிடா உன் #உடம்பை மதிப்பேன். பணத்தை மதிக்கமாட்டேன். பணம் இருக்கலாம், #உடல்நலம் இருக்கிறதா?” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “Fellow beings! I respect body. I disrespect money. Money might be present, but do you have #Good #health?” -Sivasithan                                                                                                                                                                            
 2. “#சிவகுரு நிலை பணிவை கற்றுக்கொடுத்தல்.#சிவசித்தன் #குருகுலத்திற்கு வருபவர்கள் அனைவருக்கும் #பணிவு முக்கியமான ஒன்றாகும். #வயதைப் பார்க்காதே. #வாழ்வைப் பார்.” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :” “As Sivaguru, I teach you to be humble. Humility is very important for those who come to Sivasithan Gurukulam. Do not look at the age, look at the life! ” – Sivasithan                                                                                                                  
 3. “சிவசித்தனின் பிரபஞ்ச #குருகுலத்திற்கு வருபவர்கள் #உணவுமுறை மற்ற செயல்களை சரிவர #கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் உன்செயலை அறிந்து #நிறுத்திவிடுவேன்.”                  – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “Students at Sivasithan’s #Universe Gurukulam have to follow #FoodGuidelines and #LifestyleGuidelines. If not, I will find your deeds and stop you.” – Sivasithan                                                                                                                                    
 4. “#உடலைக் காக்க வேண்டும். உடலை #மதியுங்கள். ” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                      “Body has to be protected. Respect your body.” -Sivasithan                                                                                                                 
 5. “#உணர்வாலே #உண்மையை உணரமுடியும். உண்மை உணர்வை தருபவர் சிவசித்தன். ” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       “Only through emotions one can experience the truth. Sivasithan gives you true emotions.” – Sivasithan                                    
 6. “#உடலொழுக்கமே முதல் ஒழுக்கம். ” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                                                                                               “First of all disciplining, is discipline of your body!”– Sivasithan                                                                                                                  
 7. “#இளமை நிலையாமை என்று சொன்னவன் #தன்னையறிந்து சொல்லாதவன். #உண்மை அறிவு #இயற்கையறிவு #உணர்தல் அறிவு இல்லாதவன் சொன்னது. ” -#சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                   “One who said #youthfulness is impermanent has said without knowing #thyself. A person without knowledge of #truth, #nature’s intellect and true #emotional intellect has said that.” – Sivasithan                                 
 8. “#உண்மையை உணர்ந்தும் #நிலைதடுமாறி நிற்கிறாய். நிலையான நிலையை கொடுத்தேன். #பாசத்தை #ஆணவத்தை #அழிக்க முடியவில்லை.” – சிவசித்தன்                                                                                                                                                                                                                             “Even after experiencing the eternal truth, you are stumbling. I gave you permanent state. But you are unable to destroy your attachment (affection) and ego.” – Sivasithan                                                                                 
 9. “உடம்பின் #உண்மைநிலையை உணர்வாய். மானிடா நீ கற்றது அனைத்துமே #வீண்.” -சிவசித்தன் 
                                                                                                                                                                                                     “You cannot get good health in a day. When you learn Sivasithan’s Art for a year, you experiecnce the true state of your body. “ – Sivasithan 

Leave a Reply

 • சிவசித்தனின் கூற்று